Mål for vejledningen

Kommunale mål for UU-Lillebælt

Fredericia og Middelfart kommuner har som ambition, at UU-Lillebælt er et institutionsuafhængigt og professionelt vejledningscenter, som blandt andet fungerer som kommunernes fremskudte enhed i ungdomsuddannelsessektoren.

Udover de nationalt definerede mål, så handler UU-Lillebælts kerneopgaver om afklaring, motivation, udfordring af uddannelsesvalg, støtte og overlevering i overgangen til ungdomsuddannelse og koordinerende indsatser.

Vejledningen skal bidrag til at alle unge i Fredericia og Middelfart kommuner vælger en ungdomsuddannelse, som de er motiverede for og som de har forudsætningerne for at gennemføre.

I grundskolen

 • den kollektive vejledning, undervisningen i det timeløse emne Uddannelse og Job og de obligatoriske introduktionskurser i 8. klasse skal koordineres og sammentænkes, sådan at alle elever bliver udfordret på deres uddannelsesvalg. UU-Lillebælt koordinerer, styrer og evaluerer indsatsen i det timeløse emne Uddannelse og Job.
 • alle klasser skal i udskolingsforløbet deltage i mindst ét mobilt læringsforløb, UU-Lillebælt koordinerer indsatsen mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder.
 • vejledningen i grundskolen skal have et særligt fokus på at understøtte, at elever går fra specialområdet til normalområdet.
 • alle forældre skal tilbydes at deltage i mindst ét arrangement, hvor de bliver introduceret til mulighederne efter 9. klasse, herunder regler og procedurer samt forældreansvar.
 • De ikke parate elever skal deltage i koncepter og forløb, som kan gå på tværs af klasser og skoler. Forløbene har fokus på motivation og afklaring.

10. klasse

 • i samarbejde med skolen skal UU-Lillebælt sikre, at uddannelsesplanen, hvor elevens mål med at gå i 10. klasse er beskrevet, bliver omdrejningspunktet for elevens forløb i 10. klasse.
 • vejledningsindsatsen skal målrettes de ikke uddannelsesparate og især de elever som går på EUD10.

Aktivpligten for de 15-17 årige

 • UU-Lillebælt er tovholder på aktivpligten for de 15-17 årige. Indsatsen sker i samarbejde med andre kommunale enheder, ungdomsuddannelser, den unge og den unges forældre.
 • alle ungdomsuddannelser i Fredericia og Middelfart har en eller flere vejledere fra UU-Lillebælt tilknyttet som kontaktpersoner med henblik på at forebygge frafald.

De 18-30 årige

 • UU-Lillebælt opsøger den 18-25 årige, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, såfremt de ikke er i arbejde eller vejledes i andet regi.
 • UU-Lillebælt udvikler og udbyder vejledningsforløb, som understøtter jobcentrenes indsats for at alle under 30 år gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Vejledningsindsatsen skal primært være rettet mod de uddannelsesparate og sekundært mod de aktivitetsparate.
 • UU-Lillebælt samarbejder med jobcentrene om at modtage og afklare alle unge under 30 år, som søger uddannelseshjælp/aktivitetsydelse.

Øvrige indsatser

 • UU-Lillebælt udarbejder relevante statistikker til de kommunale forvaltninger, sådan at udviklingen på uddannelsesområdet kan følges tæt.
 • UU-Lillebælt målgruppevurderer til produktionsskoler, STU og den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU).
 • Centerrådet kan beslutte, at UU-Lillebælt får ansvaret for koordinerende og styrende funktioner på definerede områder.
 • UU-Lillebælt er eksperter på uddannelsesområdet og overgangene hertil. Den ekspertise og det netværk som UU-Lillebælt har, skal anvendes aktivt alle steder hvor det er relevant og hvor der kan findes økonomisk råderum hertil. Det kan f.eks. være partnerskabsaftaler med erhvervslivet, at virksomheder adopterer skoleklasser, praktikpladsområdet etc. UU-Lillebælt er garant for systematik og styring af indsatserne.
x

Log ind på siden

Indtast dit brugernavn og password her for at logge ind.

Har du glemt din adgangskode?