Samarbejdsaftalen

samarbejdsaftale mellem Fredericia og Middelfart kommuner om Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt (UU-Lillebælt)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt varetager vejledning i de to kommuner i henhold til lov nr. 298 – “Lov om vejledning af uddannelse og erhverv”. I henhold til lovens § 8 indgås der en samarbejdsaftale mellem de to kommuner om den overordnede styring og den daglige ledelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning, herunder de fysiske, økonomiske og personalemæssige rammer for organisationen.

Organisation og ansættelsesforhold

Der nedsættes et Centerråd bestående af tre politikere fra Fredericia Kommune og to politikere fra Middelfart Kommune. Forvaltningsdirektørerne og skolecheferne er tilforordnede. Medarbejderne i UU-Lillebælt udpeger en repræsentant til Centerrådet som tilforordnet. Lederen er sekretær. Centerrådet skal sikre, at UU-Lillebælt efterlever lovgivningen om UU og de politiske vedtagne målsætninger. Centerrådet skal ligeledes sikre, at den indgåede samarbejdsaftale mellem de to kommuner følges, ligesom Centerrådet kan indstille eller komme med forslag til ændringer på UU-området til politisk behandling i de respektive fagudvalg/byråd i de to kommuner. Der udarbejdes en forretningsorden for Centerrådet, som bl.a. indeholder beskrivelse af arbejdsområder, mødehyppighed, konstituering, dagsorden og referat.

Der er ansat en leder af UU-Lillebælt. Den daglige ledelse af UU-Lillebælt varetages af lederen i samarbejde med medarbejderne.

Vejledere, der ansættes i UU-Lillebælt, har et grundigt kendskab til grundskolens uddannelse, ungdomsuddannelsesinstitutionernes uddannelser, arbejdsmarkedet, ung, herunder udsatte unge og etniske grupper.

Hver grundskole og 10. klasseskole har tilknyttet mindst én vejleder.

På grundskoler og 10. klasseskoler stilles der kontorfaciliteter til rådighed for vejlederne i henhold til lov nr. 298 som ændret ved lov nr. 314 af 19. april 2006.

UU-Lillebælt er tilknyttet Fredericia Kommune, Børn & Kultur. Sekretariatet for UU-Lillebælt er beliggende i Fredericia Kommune. Der er selvstændige kontorer til ungdomsvejledningen i de to kommuner.

Kompetence

Lederens kompetencer følger reglerne i Fredericia Kommune. Personalet refererer direkte til lederen. Lederen er på alle områder ansvarlig i forhold til at lede og fordele arbejdet mellem de ansatte i UU-Lillebælt.

Lederen refererer direkte til skolechefen i Fredericia Kommune, som er ansættelsesmyndighed i forhold hertil. Lederen refererer i det daglige til skolecheferne i de to kommuner.

Serviceniveau

Udgangspunktet for serviceniveauet er lov nr. 298 – senest ændret ved lov nr. 314 af 19. april 2006 og de målsætninger, der fremgår af loven samt de målsætninger, som de to byråd formulerer. Grundserviceniveauet i de to kommuner er det samme. Der er mulighed for tilkøb af et højere serviceniveau eller særlige ydelser.

Samarbejde

UU’s mange samarbejdsrelationer varetages af medarbejderne og lederen i forhold til opgaverne. UU-Lillebælt udarbejder hvert år en kvalitetsudviklings- og handleplan i forhold til opstillede målsætninger. Planen fremlægges for centerrådet og de relevante politiske udvalg i de to kommuner.

Økonomi

Budgettet på UU-området i de to kommuner er fastsat med et kronebeløb pr. indbygger i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar i det år, det nye budget bliver vedtaget.

Hvis UU-Lillebælt har særlige ønsker i forhold til budgettet, fremsendes indstillinger i forbindelse med den almindelige budgetbehandling i de to kommuner. Imødekommes indstillingerne indarbejdes de i de to kommuners budgetter på UU-området, ligesom der indgås tillæg til denne aftale, hvis bevillingerne medfører ændringer i den aftalte fordelingsnøgle. Tilkøbsydelser aftales konkret og afregnes i henhold til gældende bestemmelser.

Det samlede budget administreres af Fredericia Kommune. Middelfart Kommune indbetaler på baggrund af det udregnede budget og den aftalte fordelingsnøgler et á conto beløb kvartalsvis forud til Fredericia Kommune.

Kasse- og regnskabsregulativet for Fredericia Kommune er gældende for UU-Lillebælt.

Fredericia Kommune foretager sædvanlig budgetopfølgning i løbet af året. Regnskab udarbejdes af Fredericia Kommune.

Regnskabet revideres af Fredericia Kommunes revision.

Fredericia Kommune sender et revisionspåtegnet regnskab til Middelfart Kommune primo april hvert år.

Opsigelse

Aftalen kan af de to parter opsiges med 9 måneders varsel til udløb pr. en 1. august.

Ved opsigelse af aftalen vil alle sagsakter, der vedrører børn og unge fra den opsigende kommune, blive overført dertil.

Hvis en af parterne ønsker ændringer i aftalen, kan dette ske efter nærmere aftale. Ændringer, som medfører personalereduktioner, kan kun ske med varsel svarende til den berørte medarbejders opsigelsesvarsel efter gældende overenskomster/aftaler.

Ikrafttrædelsestidspunkt

Denne aftale afløser aftale oprindeligt indgået pr. 1. august 2004 mellem Fredericia, Ejby, Nørre Aaby og Middelfart kommuner og træder i kraft den 1. januar 2007.

 

Fredericia Byråd den                                                         Middelfart Byråd den

Borgmester / Kommunaldirektør                                   Borgmester / Kommunaldirektør

 

x

Log ind på siden

Indtast dit brugernavn og password her for at logge ind.

Har du glemt din adgangskode?